วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

รัฐบาลไทย(คณะรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 (17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม คณะ รัฐมนตรีอภิสิทธิ์ 1 (ครม. อภิสิทธิ์ 1) [1]

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ โดยมีนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนโยบาย และผลการดำเนินงานของรัฐบาล

รัฐบาลได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

 • การแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจที่มีต่อประชาชน ได้แก่ โครงการเรียนฟรี 15 ปี เบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ เช็คช่วยชาติ ต้สกล้าอาชีพ ชุมชนพอเพียง ธงฟ้าช่วยประชาชน โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน ช่วยค่าครองชีพ โครงการ 3 ลด 3 เพิ่มแก้ปัญหาว่างงาน โครงการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร โครงการ อสม.เชิงรุก และโครงการช่วยเหลือ SMEs
 • สร้างความเชื่อมั่น ฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทย และสร้างความสมานฉันท์ ได้แก่ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นประเทศไทย มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างความสมานฉันท์ การปฏิรูปการเมือง และการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การวางรากฐานการพัฒนาในอนาคต ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ รถไฟฟ้า 5 สาย ถนนปลอดฝุ่น การปรับปรุงสถานีอนามัย และ 5 รั้วป้องกันยาเสพติด
 • แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า ได้แก่ 2 ลด 3 เร่ง ยุทธศาสตร์รับ-รุกไข้หวัดใหญ่
 • ดำเนินการตามคำเรียกร้องของประชาชน

เรียน ฟรี 15 ปี

รัฐบาลให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการส้รางโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 19,296,100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 15 ปี ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่าย 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการดำเนินการไปแล้วร้อยละ 77 หรือเป็นเงินประมาณ 18,575,470,000 บาท ส่วนหนึ่งยังมีผู้ปกครองที่มีรายได้พอสมควรไม่ประสงค์จะรับการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลนำเงินในส่วนนี้ไปช่วยในการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นธุร กันดาร 577 โรง รวมเป็นเงินประมาณ 40 ล้านบาท

เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ

รัฐบาลต้องการสร้างหลักประกันรายได้ เป็นการตอบแทนการทำงานหนักมาตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการจ่ายเงินค่ายังชีพ จำนวน 500 บาท ต่อเดือน ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

อสม. เชิงรุก

รัฐบาลเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีอยู่ 987,019 คนทั่วประเทศ ให้ได้รับเงินค่าสวัสดิการตอบแทน (ค่าป่วยการ) ในอัตราคนละ 600 บาทต่อเดือน

การ ประกันรายได้เกษตรกร

โครงการประกันรายได้เกษตรกร มีเกษตรกรที่ทำสัญญาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3.95 ล้านราย ซึ่งสูงกว่าโครงการจำนำรายได้ ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมเพียง 0.91 ล้านราย

การ นำที่ดินราชพัสดุเพื่อให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร

การนำที่ดินราชพัสดุจำนวน 1 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร ได้ดำเนินการแล้วในปี พ.ศ. 2552 จำนวน 114,376 ไร่ จำนวนเกษตรกร 6,894 ราย

การ ดูแลสุขภาพ

อภิสิทธิ์สานต่อนโยบายเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา ของรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เรียกร้องให้ปฏิบัติตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 เขาเตือนว่าสิทธิบัตรยาที่อยู่ในสภาวะถูกกดดันอย่างนี้อ

าจบานปลายมากยิ่ง ขึ้น ถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาทำสภาพการค้าของประเทศไทยให้ตกต่ำลง

การ ออกกฎหมาย

พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เสนอกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ เพิ่มโทษหนักกว่าเดิม ซึ่งจะทำให้ทัศนคติของบุคคลที่ดูหมิ่นและมีความต้อ

งการให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยบนอินเทอร์เน็ตนั้นเป็น ความผิดทางอาญา มีโทษจำคุก 3 - 20 ปี หรือปรับ 200,000 - 800,000 บาท[8] ในเวลาเดียวกัน พรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาว่ามี 29 เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาและข้อความแสดงความคิดเห็นที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเด ชานุภาพ ซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหา กษัตริย์

การ ตรวจสอบขบวนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

การตรวจตราขบวนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพภายใต้รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะโดยเปรียบเทียบรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร[10] อภิสิทธิ์จัดตั้งกองกำลังทหารเฉพาะกิจที่คอยต่อสู้กับอันตรายจากความคิดเห็น ที่พิจารณาถึงบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในทางการเมือง รัฐบาลอภิสิทธิ์เปิดเว็บไซต์ที่ส่งเสริมให้ประชาชนแจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย มีเว็บไซต์กว่า 4,800 เว็บไซ

ต์ถูกบล็อก เนื่องจากมีเนื้อหาที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การเคลื่อนไหวถูกมองโดยนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่รณรงค์ร่วมกันเพื่อระงับการอภิปรายทางการเมือง ภายในราชอาณาจักร[11]

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นที่ทำ

การของเว็บไซต์ประชาไท ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่คอยจ้องจับผิดรัฐบาล หนังสือพิมพ์ฉบับนี้อยู่บนพื้นฐานของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 2 วันถัดมา อภิสิทธิ์ไปพบกับตัวแทนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยและสัญญาว่าจะเคารพสิทธิ เสรีภาพของพลเมือง ที่แสดงสีหน้าในขณะที่มีการพัฒนาบรรทัดฐานและมาตรฐานใหม่

ความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 กระทรวงการต่างประเทศ

ของ ไทย มีคำสั่งเรียกเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ กลับประเทศ เพื่อเป็นการลดระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ตอบโต้การให้สัมภาษณ์กล่าวหากระบวนการยุติธรรมของไทย และเป็นการแทรกแซงกิจการภายในประเทศ จากกรณีที่กัมพูชาแต่งตั้งพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทักษิณ ถือเป็นนักโทษที่ประเทศไทยต้องการตัวตามหมายจับในคดีทุจริตประมูลซื้อที่ดิน รัชดาภิเษก ซึ่งมีโทษจำคุก 2 ปี

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี


* นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประชาธิปัตย์
รองนายกรัฐมนตรี


1 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประชาธิปัตย์2(1) นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 11 มกราคม พ.ศ. 2553 ลาออก ประชาธิปัตย์2(2) นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 15 มกราคม พ.ศ. 2553

ประชาธิปัตย์3 พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ชาติไทยพัฒนา
สำนักนายกรัฐมนตรี Nuvola apps kbouncey.png

4 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประชาธิปัตย์
Nuvola apps kbouncey.png

5(1) นายวีระชัย วีระเมธีกุล 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ไปดำรงตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ -
Nuvola apps kbouncey.png

5(2) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชาธิปัตย์
กระทรวงกลาโหม Nuvola apps kbouncey.png

6 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

-
กระทรวงการคลัง Nuvola apps kbouncey.png

7 นายกรณ์ จาติกวณิช 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประชาธิปัตย์
Nuvola apps kbouncegr.png

8 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

รวมใจไทยชาติพัฒนา
Nuvola apps kbouncegr.png

9(1) นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปรับออกจากตำแหน่ง เพื่อแผ่นดิน
Nuvola apps kbouncegr.png

9(2) นายมั่น พัธโนทัย 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

มาตุภูมิ
กระทรวงการต่างประเทศ Nuvola apps kbouncey.png

10 นายกษิต ภิรมย์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประชาธิปัตย์
กระทรวงการท่อง เที่ยวฯ Nuvola apps kbouncey.png

11 นายชุมพล ศิลปอาชา 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ชาติไทยพัฒนา
กระทรวง การพัฒนาสังคมฯ Nuvola apps kbouncey.png

12 (1) นายวิฑูรย์ นามบุตร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ลาออก ประชาธิปัตย์
Nuvola apps kbouncey.png

12 (2) นายอิสสระ สมชัย 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ประชาธิปัตย์
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
Nuvola apps kbouncey.png

13 นายธีระ วงศ์สมุทร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ชาติไทยพัฒนา
Nuvola apps kbouncegr.png

14 (1) นายชาติชาย พุคยาภรณ์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ลาออก ภูมิใจไทย
Nuvola apps kbouncegr.png

14 (2) นายศุภชัย โพธิ์สุ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ภูมิใจไทย
กระทรวงคมนาคม Nuvola apps kbouncey.png

15 นายโสภณ ซารัมย์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภูมิใจไทย
Nuvola apps kbouncegr.png

16(1) นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 14 มกราคม พ.ศ. 2553 ลาออก ภูมิใจไทย
Nuvola apps kbouncegr.png

16(2) นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร 15 มกราคม พ.ศ. 2553

ภูมิใจไทย
Nuvola apps kbouncegr.png

17 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ชาติไทยพัฒนา
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติฯ Nuvola apps kbouncey.png

18 นายสุวิทย์ คุณกิตติ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

กิจสังคม
กระทรวง ไอซีที Nuvola apps kbouncey.png

19(1) ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปรับออกจาตำแหน่ง เพื่อแผ่นดิน
Nuvola apps kbouncey.png

19(2) นายจุติ ไกรฤกษ์ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชาธิปัตย์
กระทรวงพลังงาน Nuvola apps kbouncey.png

20 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

รวมใจไทยชาติพัฒนา
กระทรวงพาณิชย์ Nuvola apps kbouncey.png

21 นางพรทิวา นาคาศัย 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภูมิใจไทย
Nuvola apps kbouncegr.png

22 นายอลงกรณ์ พลบุตร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประชาธิปัตย์
กระทรวงมหาดไทย Nuvola apps kbouncey.png

23 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภูมิใจไทย
Nuvola apps kbouncegr.png

24 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภูมิใจไทย
Nuvola apps kbouncegr.png

25 นายถาวร เสนเนียม 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประชาธิปัตย์
กระทรวงยุติธรรม Nuvola apps kbouncey.png

26 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประชาธิปัตย์
กระทรวงแรงงาน Nuvola apps kbouncey.png

27(1) นายไพฑูรย์ แก้วทอง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปรับออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
Nuvola apps kbouncey.png

27(2) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชาธิปัตย์
กระทรวงวัฒนธรรม Nuvola apps kbouncey.png

28(1) นายธีระ สลักเพชร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปรับออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
Nuvola apps kbouncey.png

28(2) นายนิพิฏ อินทรสมบัติ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชาธิปัตย์
กระทรวงวิทยา ศาสตร์ฯ Nuvola apps kbouncey.png

29(1) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปรับออกจากตำแหน่ง ประชาธิปัตย์
Nuvola apps kbouncey.png

29(2) นายวีระชัย วีระเมธีกุล 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

-
กระทรวงอุตสาหกรรม Nuvola apps kbouncey.png

30(1) นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปรับออกจาตำแหน่ง เพื่อแผ่นดิน
Nuvola apps kbouncey.png

30(2) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชาธิปัตย์
กระทรวงศึกษาธิการ Nuvola apps kbouncey.png

31(1) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 15 มกราคม พ.ศ. 2553 ไปดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข ประชาธิปัตย์
Nuvola apps kbouncey.png

31(2) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

ประชาธิปัตย์
Nuvola apps kbouncegr.png

32(1) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ไปดำรงตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม ประชาธิปัตย์
Nuvola apps kbouncegr.png

32(2) นายไชยยศ จิรเมธากร 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เพื่อแผ่นดิน
Nuvola apps kbouncegr.png

33 นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เพื่อแผ่นดิน
กระทรวงสาธารณสุข Nuvola apps kbouncey.png

34(1) นายวิทยา แก้วภราดัย 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ลาออก ประชาธิปัตย์
Nuvola apps kbouncey.png

34(2) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

ประชาธิปัตย์
Nuvola apps kbouncegr.png

35(1) นายมานิต นพอมรบดี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 10 มกราคม พ.ศ. 2553 ลาออก ภูมิใจไทย
Nuvola apps kbouncegr.png

35(2) นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

ภูมิใจไทย